Regulamin

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
2. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
3. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
6. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania znaków występujących na szlaku min: zakaz połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb
7. Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
8. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
9. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
10. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
11. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
12. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
13. Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
14. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
15. W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
16. Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
17. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.